Polityka prywatności

63jpg

W wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KENYS Danuta Szturemska-Owczarek, adres: 05-500 Piaseczno, ul.Wojska Polskiego 5/48, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 1230188999, REGON: 381528830.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) wykonanie wiążących nas z Państwem umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
b) realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) marketing bezpośredni naszych usług, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem 
    (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
d) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest naszy            
     prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
e) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będący realizacją naszego prawnie       uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
a) wykonanie umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń;
b) realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu,
c) cele marketingowe – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
d) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

5. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6. Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w zakresie danych, które przetwarzane są na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać wysyłając wiadomość mailową w tej sprawie na adres e-mail naszej firmy;

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania nie powoduje żadnych skutków.

9. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ