Warunki gwarancji

62jpg

Reklamacje

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) i Karty gwarancyjnej dla urządzeń takich jak zegarki, smartwatche, urządzenia medyczne etc.
W przypadku niezgodności towaru z umową Klient zobowiązany jest odesłać do Serwisu firmy KENYS reklamowany towar wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 6 Warunków Gwarancji.
Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez firmę KENYS zwaną dalej Sprzedającym są objęte gwarancją w okresie 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uważa się datę dokumenty sprzedaży. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej, która dołączana jest do produktów takich jak urządzenia elektroniczne, wyroby medyczne. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z naszym sklepem pod adresem e-mail: kenys@kenys.eu lub serwisem pod adresem email: serwis@kenys.eu
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a firma może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. W razie uwzględnienia istnienia wady firma KENYS wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub wadę usunie według żądania Klienta, chyba że spełnienie sposobu określonego przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych kosztów. W przypadku naprawy okres gwarancji wydłużany jest o czas naprawy w serwisie firmy KENYS. W przypadku wymiany produktu okres gwarancji pozostaje niezmienny tzn. 12 (dwanaście) miesięcy od daty sprzedaży pierwszego produktu.
 4. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu pierwotnie zakupionego produktu przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od momentu dostarczenia reklamowanego produktu/produktów ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient zobowiązany jest wypełnić online formularz zgłoszeniowy naprawy oraz dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z do Serwisu firmy KENYS na adres: KENYS, 05-600 Kobylin, ul.Złota 32, e-mail: serwis@kenys.eu. Biuro i Serwis firmy KENYS pracuje w godzinach od 08.00 do 21.00. Firma KENYS oświadcza, że nie odbiera przesyłek z placówek Poczty Polskiej. Wraz z reklamowanym produktem należy załączyć następujące dokumenty:
  • Kartą gwarancyjną – w której widnieje numer seryjny urządzenia. Numer seryjny reklamowanego produktu musi być zgodny z numerem seryjnym w Karcie gwarancyjnej. W przypadku braku zgodności numeru seryjnego produktu z numerem seryjnym na dowodzie sprzedaży Sprzedający nie uzna reklamacji, a Klient poniesie koszty oględzin produktu i przesyłki zwrotnej zgodnie z aktualnym cennikiem Serwisu firmy KENYS opublikowanym w sklepie internetowym www.kenys.pl
  • dowodem zakupu (może być kopia). Numer dokumentu zakupu musi być zgodny z numerem dowodu sprzedaży wpisanym w Karcie Gwarancyjnej Produktu, o ile taka karta została dołączona. W przypadku braku zgodności numeru dokumentu sprzedaży z numerem dokumentu wpisanym w Karcie gwarancyjnej Sprzedający nie uzna reklamacji, a Klient poniesie koszty oględzin produktu i przesyłki zwrotnej zgodnie z aktualnym cennikiem Serwisu firmy KENYS opublikowanym w sklepie internetowym www.kenys.pl
  • opisem reklamacji
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie usunie wadę lub wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady powstałe z przyczyn powstałych w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważniony jest wyłącznie punkt serwisowy firmy KENYS, 05-600 Kobylin, ul.Złota 32. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez punkt serwisowy firmy KENYS. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub napraw poza punktem Serwisowym firmy KENYS prawa gwarancyjne zostaną utracone.
  1. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu;
  • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondesację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie i prąd ładowania ( wyższe niż wskazane w instrukcji obsługi), niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także będących poza kontrolą Sprzedającego (Gwaranta);
  • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne szkła smartwatcha,
  • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne elektrod, w przypadku smartwatcha EKG tj.  spowodowane zbyt ścisłym zapięciem zegarka na ręce; wepchnięciem elektrod wewnątrz koperty zegarka; oderawaniem elektrod;
  • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne spowodowane wepchnięciem elektrod EKG wewnątrz koperty zegarka (np. uszkodzenia baterii, pęknięcia obwodów drukowanych)
  • w przypadku smartwatchy, które są urządzeniem elektronicznym gwarancja jak wskazano w powyższym punkcie nie obejmuje kondensacji pary wodnej w przypadku szybkiej i gwałtownej zmiany temperatury. W smartwatchu znajduje się powietrze, które zostało zamknięte w procesie produkcji. Powietrze to na wskutek szybkiej zmiany temperatury osadza się na szybce. Zasada ta dotyczy czystych praw fizyki i w każdym smartwatchu nawet wodoszczelnym ma prawo wystąpić takie zjawisko. Dlatego, gdy smartwatch przebywa pod rękawem w kurtce w mroźny dzień i nagle zostanie wyjęty, ochłodzony zimną wodą, powietrzem czy śniegiem to może zaparować. Również latem przy bardzo wysokich temperaturach, podczas przebywania na słońcu, a potem wejściu do klimatyzowanego samochodu smartwatch ma prawo zaparować w wyniku szybkiej zmiany temperatury otoczenia. zegarki są produktami bardzo wrażliwymi na zmiany temperatury. Wprowadzanie ich w zmienne warunki atmosferyczne w krótkich odstępach czasu może wiązać się z trwałym uszkodzeniem, które nie podlega naprawom gwarancyjnym. Najczęstszym błędem jest wystawianie zamoczonego/schłodzonego zegarka na promienie słoneczne (proces skraplania) . Takie posunięcie powoduje zaparowanie zegarka, które zniwelować można jedynie w odpłatnej naprawie serwisowej. Tylko smartwatche posiadające Certyfikat ISO6425 czyli są smartwatche dla nurków nie mają prawa parować . Inne smartwatche mogą natomiast parować w wyniku szoku termicznego. Takie zjawisko nie jest objęte gwarancją;
  • jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane użyciem smartwatcha podczas brania gorącego prysznica i/lub gorącej kąpieli.
  • jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane poddaniem smartwatcha szokowi termicznemu, takiemu jak używaniem go podczas pobytu w saunie lub użyciu podczas morsowania.
  • jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane zanurzeniem smartwatcha w cieczy, pływaniem, nurkowaniem.
  • nieprawidłowa konfiguracja telefonu/smartfona mająca wpływ na poprawność działania aplikacji obsługującej dany typ smartwatcha. W przypadku problemów z instalacją i uruchomieniem należy skontaktować się z infolinią techniczną firmy KENYS pod numerem + 48 534 89 60 50.
  • okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego ( zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia bransolety i/lub pasków smartwatcha, wytarcia napisów, szkła koperty itp.);
  • usunięcie lub instalacja produktu, czyszczenie zewnętrze i/lub czyszczenie wewnętrzne;
  • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania ( np. używania smartwatcha w saunie, podczas brania gorącego prysznica, doprowadzenie do zapiaszczenia urządzeni np. podczas pracy w polu). Gdy para wodna lub spore ilości piasku dostaną się do urządzenia spowodują uszkodzenia elementów peryferyjnych;
  • wykorzystanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji, używanie z inną aplikacją niż wskazana w instrukcji obsługi.
  • uszkodzenie układu ładowania smartwatcha na skutek zastosowania źródła zasilania o większym napięciu i prądzie znamionowym niż wskazany w instrukcji obsługi;
  • zmniejszenie żywotności baterii smartwatcha / zmniejszenie czasu pracy baterii na skutek zużycia i/lub zastosowania źródła ładowania o innym napięciu i/lub prądzie znamionowym niż wskazane w instrukcji obsługi;
  • uszkodzenia powstałe na skutek wycieku produktów spożywczych, płynów lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;
  • awarie na skutek nieprawidłowego podłączenia urządzenia, użycia innej aplikacji niż wskazana w instrukcji obsługi, wadliwym działaniem smartfona, z którym współpracuje smartwatch oraz niezgodnością pomiędzy aplikacją a środowiskiem pracy;
  • awarie spowodowane niepoprawnym działaniem aplikacji obsługującej smartwatch na skutek wpływu wirusów zainstalowanych w smartfonie, do którego podłączony jest smartwatch;
  • awarie spowodowane brakiem konserwacji i/lub konserwacją niezgodną z instrukcją obsługi

W przypadku konieczności porozumienia się z Punktem Serwisowym KENYS proszę skontaktować się z Infolinią firmy KENYS pod numerem + 48 534 89 60 50 ( koszt połączenia wg taryfy operatora). Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ